کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » روش شناسی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Penny Urs 100 Teaching Tips

Penny Urs 100 Teaching Tips


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Penny Ur
کتاب SPSS Survival Manual 6th

SPSS Survival Manual 6th


ناشر: Open University Press
نویسنده: Julie Pallant
کتاب Introducing Interpreting Studies

Introducing Interpreting Studies


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Franz Pochhacker
کتاب Research Design 4th Edition

Research Design 4th Edition


ناشر: انتشارات Sage Publications
نویسنده: John W. Creswell
کتاب Learning to Teach English

Learning to Teach English


ناشر: انتشارات Delta Publishing
نویسنده: Peter Watkins
کتاب Introducing Interpreting Studies 2nd Edition

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Franz Pochhacker
کتاب Key Issues in Language Teaching

Key Issues in Language Teaching


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: JACK C RICHARDS
کتاب Creativity in Language Teaching

Creativity in Language Teaching


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Rodney H. Jones,Jack C. Richards
کتاب Re-examining Language Testing

Re-examining Language Testing


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Glenn Fulcher، Fred Davidson
کتاب Building Community in Schools

Building Community in Schools


ناشر: انتشارات JosseyBass
نویسنده: Thomas J. Sergiovanni
کتاب Training Foreign Language Teachers

Training Foreign Language Teachers


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Michael J. Wallace
کتاب Testing for Language Teachers

Testing for Language Teachers


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Arthur Hughes
کتاب Tasks for Teacher Education

Tasks for Teacher Education


ناشر: Addison Wesley Publishing Company
نویسنده: Rosie Tanner
کتاب Nelson English Language Tests

Nelson English Language Tests


ناشر: انتشارات Nelson ELT
نویسنده: Fowler and Norman Coe
کتاب English for Specific Purposes A learning centered approach

English for Specific Purposes A learning centered approach


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: om Hutchinson and Alan Waters
کتاب Contrastive Linguistics and the Language Teacher

Contrastive Linguistics and the Language Teacher


ناشر: Janus Book Pub
نویسنده: Jacek Fisiak